Destep analyse: 6 – Politieke factoren

De laatste component van de DESTEP analyse wordt gevormd door politieke factoren. Hieronder wordt verstaan het geheel aan door de overheden opgelegde condities en maatregelen die het uitoefenen van een bedrijf beïnvloeden.

Omdat overheidsmaatregelen zowel burgers als bedrijven treffen en steeds vaker vanuit Brussel komen is het een factor die serieus moet worden gewogen. Beter nog is het permanent de ontwikkelingen op dit terrein te volgen, opdat men tijdig maatregelen kan treffen om ongewenste effecten voor het bedrijfsleven in te perken.

De vraag of de btw moet worden verhoogd is een politieke beslissing, die het bedrijfsleven direct raakt. Want omdat de btw wordt doorberekend aan de afnemers, gaat de eindprijs omhoog. Zonder dat de ondernemers daarvoor verantwoordelijk zijn lopen zij het risico met een lagere verkoop geconfronteerd te worden. Dit laatste speelt nog sterker een rol bij bijvoorbeeld Europese strafheffingen op import goederen of energie ongunstige apparaten.

Een ondernemer heeft er alle belang bij dit soort voorgenomen prijsverhogingen tijdig te signaleren, opdat hij door lagere inkoopprijzen of uitwijken naar andere componenten zijn verkoopprijs zoveel mogelijk gelijk kan houden.

Politieke factoren van een orde die bedrijfsvoering in algemene zin raken zijn besluiten over het gebruik van de ruimte. Als een ondernemer niet kan uitbreiden omdat het bestemmingsplan dit in de weg staat zal dat consequenties hebben voor de regio waar hij actief is, de kostprijs en eventueel zelfs de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit komt vaker voor dan men zich realiseert, zeker in een sector die gewend is te starten in het centrum van de bebouwde kom.

Gelukkig kunnen door de politiek ingegeven veranderingen in de regel niet in korte tijd worden doorgevoerd. Het is daarom zeer goed mogelijk dit soort tendensen te volgen, dan wel te laten volgen. Het is ook het terrein waarop middels overleg beïnvloeding mogelijk kan zijn. Wat dat betreft is de laatste factor van de DESTEP analyse in menig opzicht de meest interessante.

Share: