Destep analyse: 1 – Demografie

Elke destep analyse is gebaseerd op zes componenten en de D van Demografie is de eerste. Of de analyse wordt ingezet voor de verkoop of verhuur van goeden of diensten maakt in principe niet uit. Dat geldt ook voor de vraag of de klant een bedrijf of een particulier is. Belangrijker is het te weten wat de bevolkingssamenstelling (“demografie”) en aantal bewoners in een afzetregio is om daar tijdens de ontwerp en productie fase rekening mee te houden.

Een bevolking die snel groeit, heeft behoefte aan veel onderwijs, dienst en werkgelegenheid. Dat is prettig voor internet providers die infrastructuur leveren. Bedrijven, winkels en scholen zijn immers objecten die over access moeten beschikken en waarschijnlijk ook hosting en andere online diensten afnemen. Het illustreert waarom de factor demografie in een destep analyse geen nice to have, maar een need to have is.

Onderwijs

Als het niveau van het onderwijs hoog is, dan is dat positief. De ervaring leert namelijk dat hoger opgeleiden meer en intensiever online actief zijn dan lager opgeleiden. Zowel overdag op het werk als thuis in de vrije tijd. Meer gebruik, dus meer vraag leidt tot meer aanbod en variatie van diensten.

Samenstelling

De samenstelling naar leeftijd en huishoudens is eveneens belangrijk. Een jonge bevolking is eerder geneigd nieuwe technieken, zoals mobiel internet, te omarmen dan een vergrijzende bevolking. Het enthousiasme van de jongeren leidt in theorie ook tot meer en andere communicatie wensen op de scholen die ze bezoeken en de bedrijven waar ze werken.

Leeftijd

Een bevolking met een hogere gemiddelde leeftijd en een lager geboortecijfer is trouwens niet minder interessant voor online dienstverlening. Vele bedrijven specialiseren zich in het leveren van domotica diensten (alle automatisering die met wonen te maken heeft) om zelfstandig wonen op hogere leeftijd te faciliteren. Het is een goed voorbeeld van hoe een demografisch kenmerk (vergrijzing) een nieuwe bedrijfstak doet ontstaan.

Huishoudens

Een ander veel geraadpleegd kenmerk is het aantal huishoudens. In Nederland neemt het aantal 1 persoonshuishoudens per jaar met circa 40.000 toe. Die ontwikkeling is voor de leveranciers van telecommunicatie en televisie diensten relevant,  omdat het beperking stelt aan het aantal te verkopen abonnementen per voordeur.

Volgens deze methode van beschrijven op hoofdkenmerken kan ook een lokale economie worden opgesomd. Dat wordt de volgende keer beschreven.