pixabay-corona-5174671

De impact van Covid-19 op steden en werklocaties

In veel landen is sinds begin 2020 sprake van trek uit de steden, ingegeven door de Covid-19 pandemie. Inmiddels wordt het nodig stil te staan bij de langere termijn impact van deze omgekeerde migratiestroom.

Trek uit de steden

De laatste dagen zijn in de Duitse en Vietnamese pers berichten verschenen over de trek uit de steden. Deze artikelen, die alleen betrekking hebben op die twee landen sluiten naadloos aan bij iets dat al eerder is geconstateerd. De trend is overal gelijk. Het maakt niet uit of het gaat om “ontwikkelde” landen (Amerika, Nederland), of om landen in een lagere “ontwikkelingsfase”, zoals India. De meeste groeimetropolen zijn het afgelopen jaar per saldo gekrompen. De instroom van nieuwe bewoners, plus geboortes, is lager dan de som van uitstroom en overlijdens.

Minder inwoners

In Nederland heeft Amsterdam een paar duizend inwoners minder, volgens de statistiek. Dat zeggen ook steden in Californië (“Silicon Valley”) en Duitsland. Van huis uit werken maakt de noodzaak dicht bij het kantoor te wonen minder urgent. Daarnaast is op veel plekken de huizenmarkt zo overspannen dat wonen in de stad niet meer mogelijk is.

In landen als India en Vietnam speelt dat laatste ook wel. Daar is de migratie uit de stad vooral veroorzaakt door fabrieksarbeiders. Bij gebrek aan sociaal vangnet zijn zij weer terug naar de geboortestreek gegaan. Het gaat daarbij om enorme aantallen, zoals uit dit citaat blijkt.

The pandemic has caused Vietnamese workers to flee the city of Ho Chi Minh. About 1.3 million people left for their hometown in the third quarter due to the pandemic, according to an official report released by General Statistics Office of Vietnam (bron).

Werk verspreidt zich

De fabrieksarbeiders die nu weg zijn zorgen niet alleen voor leveringsproblemen bij de fabrieken. Ze hebben kennis meegenomen uit de steden , waar “het platteland” van kan profiteren. In dat opzicht is de ontwikkeling in het Westen gelijk aan die in Azië. Werk en kennis wordt nu anders en over een groter gebied verspreid. Dat is een ontwikkeling die snel gaat en niet door de overheid is gestimuleerd. Het is zelfs niet eerder op een dergelijke grote schaal voorgekomen.

Communicatie infrastructuur.

Deze bijzondere ontwikkeling heeft consequenties voor de communicatie infrastructuur. Nog meer dan nu al het geval is zullen mensen, verspreid over grotere afstanden, met elkaar gaan communiceren. Dat versterkt de vraag naar fixed en wireless breedband. Een mooie ontwikkeling dus voor telco’s en netwerkbedrijven. Maar dit voordeel komt er alleen omdat er elders een nadeel is. De plannen voor de bouw van kantoren, de uitrol van infra naar hotspots van werk, moeten waarschijnlijk allemaal op de schop. Die impact van Covid-19 heeft om begrijpelijke redenen de pers nog weinig gehaald, maar het wegvallen van werklocaties heeft echt consequenties voor netwerkaanbieders.