Trend: meer podcasts

Het verdwijnen van het analoge tv signaal uit Nederland leek een interessant onderwerp. Daardoor kan immers de media consumptie verder veranderen. Een eerste verkenning gaf echter onverwachts een ander beeld. Het is audio en niet (analoge) video dat een artikel waard is

Buurlanden

De aanname was dat veranderingen in het tv aanbod kunnen leiden tot een zichtbare impact op de ARPU van de oranje kabel aanbieder. Met dat in het achterhoofd is gekeken naar ontwikkelingen in de buurlanden. Het eerste dat opvalt is dat het aantal vrij toegankelijke en betrouwbare onderzoeken overal beperkt is. De cijfers van Eurostat zijn te summier om de landen onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Wat wel opvalt is dat in Duitsland de focus lijkt te verschuiven. Marketing vakbladen als Horizont besteden meer aandacht aan audio als formaat dan de Nederlandse titels. Daarmee wordt een signaal afgegeven dat in hier nog weinig te horen valt.

Radio en Podcasts

De Duitse onderzoeken hinten op een voorzichtige trend bij radio uitzendingen en podcasts. Het lineair en uitgesteld luisteren trekt meer publiek en daardoor ook meer adverteerders. Meer adverteerders zorgen er voor dat er meer aanbod kan komen en dat is duidelijk waarneembaar. Regionale kranten als Rheinische Post (oplage 265.000) hebben zelfs een podcast strategie. Ze kiezen er voor video te laten schieten. Dat wordt als extra kanaal voor de krantentitels niet langer als rendabel gezien. De kosten zijn te hoog, de interesse is te gering of vluchtig en de additionele inkomsten compenseren te weinig. Over podcasts is men een stuk positiever.

De cijfers die dit aantonen zijn zeer interessant. De totale markt voor reclame inkomsten stagneert. Dit jaar wordt een plus van minder dan 1% verwacht en dat is voor alles van peperbus tot tv. Print verliest nog steeds aan belang voor adverteerder, tv sprokkelt er nog wat bij, daar zijn het vooral de commerciële zenders die de pijn voelen (zie afbeelding van Horizont).

Waardevolle markt

Radio, en dan vooral uitgestelde radio wat geschaard wordt onder de noemer podcasts, groeit harder dan alle andere kanalen. Die groei is met enkele procentpunten en komend van een laag bedrag op het eerste gezicht weinig indrukwekkend.Er is een recente publicatie beschikbaar naar het aantal Duitsers dat regelmatig podcast luistert. Die bevindingen zijn helder. In alle leeftijdsgroepen is een forse stijging (tussen de 5 en 16 procentpunten!) van de podcast consumptie waarneembaar. De adoptie van smartphone, ruimere databundels en natuurlijk steeds betere apps hebben er voor gezorgd dat podcasts steeds interessanter worden.

Share: