Destep analyse: 5 – Ecologische factoren

Tot enkele jaren geleden vormde deze factoren een lastig onderdeel bij elke analyse. Ecologie werd als begrip nog weinig toegepast. Bedrijven, ook buiten de IT en internetsector, waren zich wel bewust van het feit dat de activiteiten veel stroom en andere schaarse grondstoffen verbruikten.

Pas toen de publieke opinie en politiek zich gingen interesseren voor de ecologie zijn bedrijven het als factor in de DESTEP analyse gaan meenemen. Waarbij ecologie in deze context nadrukkelijk staat voor het gebruik van grondstoffen en fysieke ruimte.

Als gevolg van het toegenomen bewustzijn en vanwege de gestegen kosten wordt door bedrijven steeds vaker ingezet op hardware met een lager energie verbruik. Deels is dit minder vrijwillig dan het lijkt, bijvoorbeeld omdat er een overheidsprogramma aan ten grondslag ligt, zoals de 2020 doelstellingen. Dit laatste voorbeeld heeft een nadrukkelijke link met de DESTEP factor di hierna wordt behandeld.

Een ander voorbeeld hoe bedrijven praktisch met de ecologische factoren omgaan zien we op het gebeid van recycling. Dat consumenten elektronica wordt ingezameld en verder verwerkt is allang niet meer uitsluitend om de afvalberg te verminderen. De twee andere redenen zijn het terugwinnen van schaarse grondstoffen en het gebruiken als middel het imago van de bedrijven te vergroten.

De inruilacties van afgedankte mobiele telefoons – al dan niet voor een goed doel – zijn een concreet voorbeeld hoe de ecologisch factor bewust wordt gehanteerd om de bedrijfsdoelen, imago en MVO, te realiseren.

Samenvattend kan worden gesteld dat rekening houden met ecologische factoren bijdraagt aan realiseren van lagere kosten en positief kan uitwerken op het imago van een onderneming. Deze twee redenen zijn dusdanig belangrijk dat deze onmogelijk is ze te negeren. De ervaring leert dat ze ook vaak worden meegenomen bij beslissingen, zonder dat men ze als zodanig benoemt.

Share: